174N3458

Frame: A5 Enclosure: NEMA 12 HP Range 208V: 0.5-5 HP Range 460V: 0.5-10 HP Range 600V: 0.5-10 Drawing Tier 2

174N3457

Frame: A5 Enclosure: NEMA 12 HP Range 208V: 0.5-5 HP Range 460V: 0.5-10 HP Range 600V: 0.5-10 Drawing Tier 1

174N3455

Frame: A5 Enclosure: NEMA 12 HP Range 208V: 0.5-5 HP Range 460V: 0.5-10 HP Range 600V: 0.5-10 Drawing Tier 3